Start Strefa Drużynowego Planowanie Pracy Cele, zamierzenia, zadania

Cele, zamierzenia, zadania

Cel wyznacza nam kierunek działania, sam z siebie nie mówi jednak, co dokładnie powinniśmy zrobić, aby dotrzeć do ideału. Uszczegółowieniem celu są zamierzenia, dopiero one powinny być SMART. Zadania z kolei wynikają z wyznaczonych zamierzeń i zgodnie z ich potocznym rozumieniem mówią nam, co konkretnie należy zrobić. Cele, zamierzenia i zadania różnią się więc stopniem szczegółowości, ale zawsze dotyczą dokładnie tego samego zagadnienia. Każde zamierzenie musi być podporządkowane celowi – wypływać z niego w logiczny sposób. Każde zadanie musi natomiast być przyporządkowane zamierzeniu i pośrednio dać się powiązać z celem.

Cele

Po prawidłowo, sumiennie i szczegółowo dokonanej analizie powinny wyłonić się problemy, którymi należy się zająć podczas tego roku harcerskiego lub przez najbliższe lata. To właśnie będą nasze cele! Cele warto wyznaczyć w podziale na trzy aspekty:

   1. Co ma się zmienić w podopiecznych?
    W tym miejscu warto przypomnieć sobie 6 kierunków programowych obranych przez ZHP: Braterstwo, Harcerstwo w ruchu, Sprawności na całe życie, Radosny patriotyzm, Aktywność społeczna, Ciekawość świata
   2. Co ma się zmienić w sposobie funkcjonowania jednostki?
    Aby ta jednostka mogła lepiej realizować misję ZHP jaką jest wychowywanie
   3. Co chcielibyśmy zmienić na lepsze w otaczającym nas świecie?
    Czyli na jakie potrzeby społeczności lokalnej chcemy odpowiedzieć

Nie jest istotne formalne rozdzielenie aspektów w dokumencie, ważne jednak aby żaden nie został pominięty! Warto zatem wybrać trzy cele – każdy odpowiadający innemu aspektowi. Biorąc pod uwagę powyższe i wspierając się Słabościami drużyny, które wynikają z analizy możemy obrać następujące cele:

Słabość z analizy

Przykładowy cel

Harcerze nie zdobywają stopni harcerskich

Zmotywowanie harcerzy do zdobywania stopni

Zastępy nie spotykają się na własnych zbiórkach

Wprowadzenie systemu zastępowego w drużynie

Drużyna nie prowadzi akcji na rzecz społeczności lokalnej

Włączenie drużyny w życie społeczności lokalnej

 

Zamierzenia

Zamierzenie powinno być tak sformułowane, by przyniosło pozytywną zmianę, a nie było tylko ogólnym hasłem. Do tego celu służy metoda SMART – oznacza to, że zamierzenia powinny być Szczegółowe, Mieżalna, Ambitne, Realne oraz Terminowe (określone w czasie). Podobnie jak cele, zamierzenia powinny uwzględniać trzy główne aspekty planowania pracy jednostki. Przede wszystkim powinno się dokonać wyboru zespołowych instrumentów metodycznych (sprawności zespołowych/zadań zespołowych/projektów/znaków służb), które według systemu metodycznego zapewnią realizację określonych celów wychowawczych lub/i pozwolą na zrealizowanie służby na rzecz społeczności lokalnej. Można, choć jak sama nazwa wskazuje – nie trzeba, dokonać także wyboru propozycji programowych przydatnych do realizacji celów wychowawczych lub/i służby na rzecz społeczności lokalnej.

Przykładowy cel

Przykładowe zamierzenia

Zmotywowanie harcerzy do zdobywania stopni

Przyboczni otworzą próby na kolejne stopnie (do października 2020)

Zadania prób zostaną uwzględnione w Programie Pracy Drużyny

Wprowadzenie systemu zastępowego w drużynie

Zbiórki Zastępu Zastępowych będą odbywać się co najmniej raz w miesiącu od września 2020

Przynajmniej 2 z 5 zastępowych weźmie udział w kursie małej kadry

Włączenie drużyny w życie społeczności lokalnej

Organizacja gry miejskiej dla lokalnej społeczności

Udział w lokalnych obchodach 11 listopada

 

Zadania

Pożądane postawy można kształtować na wiele różnych sposobów – przy pomocy sprawności zespołowych/zadań zespołowych/projektów/ znaków służb o różnej tematyce, różnych form pracy, a także różnych propozycji i przedsięwzięć programowych. Rezultatem tego etapu programowania pracy jednostki powinna być lista zadań. Techniczne zasady formułowania zadań pokrywają się z tymi dotyczącymi zamierzeń. Różnica polega na tym, że poziom szczegółowości zadań jest większy, czas realizacji krótszy (z reguły na jedno zamierzenie składa się kilka mniejszych zadań) oraz każde zadanie posiada swojego „właściciela” – osobę odpowiedzialną za jego wykonanie lub koordynację wykonania.

Przykładowe zamierzenia

Przykładowe zadania

Przyboczni otworzą próby na kolejne stopnie (do października 2020)

Zadania prób zostaną uwzględnione w Programie Pracy Drużyny

dh. Ania (przyboczna) otworzy próbę na naramiennik wędrowniczy w terminie do końca roku 2020

Program Pracy będzie uwzględniał wymagania min. 3 sprawności, które zdobędą harcerze uczestniczący w zbiórkach (Drużynowy)

dh. Kamil opracuje wzory kart na stopnie do 31.09.2020 r.

Zbiórki Zastępu Zastępowych będą odbywać się co najmniej raz w miesiącu od września 2020

Przynajmniej 2 z 5 zastępowych weźmie udział w kursie małej kadry

Drużynowy powoła Zastęp Zastępowych, zbiórki prowadzić będzie drużynowy oraz przyboczni raz w miesiącu

dh. Ola przygotuje Plan Pracy Zastępu Zastępowych do końca sierpnia 2020

dh. Dawid i dh. Magda wezmą udział w kursie zastępowych (nowi zastępowi, pierwszy rok na funkcji), kurs zostanie dofinansowany z pieniędzy drużyny

Organizacja gry miejskiej dla lokalnej społeczności

Udział przynajmniej połowy drużyny w lokalnych obchodach 11 listopada

dh. Kamil przygotuje propozycje gry miejskiej dla szkoły z okazji święta Patrona szkoły, rozdzieli zadania dla przybocznych i zastępowych (termin gry: 15.06.2020)

dh. Ola włączy się w organizację obchodów 11 listopada

dh. Ania zorganizuje zbiórkę publiczną na rzecz renowacji nagrobków bohaterów pochowanych na Starym Cmentarzu, zbiórka będzie połączona  zwartą przy grobach 1 listopada